Kalendarium

28.11.2023 · ART OF COLOR, Poznań

30.01-02.02.2024 · RemaDays, Nadarzyn

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Oferta maszyn regenerowanych

Xe­ikon stworzył pro­gra­m REX skierowany do dru­kar­ni po­szu­ku­jące pod­sta­wo­wych, nie­dro­gich cy­fro­wych roz­wi­ązań pro­duk­cyj­nych, które spe­łnią ocze­ki­wa­nia klien­tów do­ty­czące krót­szych se­rii, pro­duk­cji na czas i do­sto­so­wy­wa­nia. Jest to ważne, gdyż próg in­we­sty­cyj­ny dla pro­fe­sjo­nal­nych roz­wi­ązań dru­ku cy­fro­wego mo­że być pro­ble­mem dla mniej­szych firm, które chcą we­jść na ten no­wy ry­nek. Pro­gram REX będzie ofe­ro­wał sze­reg re­ge­ne­ro­wa­nych dru­ka­rek Xe­ikon, sta­no­wi­ących atrak­cyj­ną i nie­dro­gą opcję dla dru­ka­rek i kon­wer­te­rów, którzy chcą roz­sze­rzyć swo­ją dzia­łal­no­ść o apli­ka­cje cy­fro­we. Dzi­ęki pro­gra­mo­wi REX re­ge­ne­rowane są star­sze ma­szy­ny, instalowane naj­now­sze ak­tu­ali­za­cje i cy­fro­wy in­ter­fejs w naj­now­szej wer­sji prze­pły­wu pra­cy: X-800 6.0. Maszyny, które prze­szły przez pro­gram REX, są na­stęp­nie po­now­nie ofe­ro­wa­ne na ryn­ku po bar­dzo atrak­cyj­nych cenach z ta­ką sa­mą gwa­ran­cją, jak wszyst­kie no­we sprze­da­wa­ne dru­kar­ki Xe­ikon. Sprze­daż maszyny opar­tej na pro­gra­mie REX będzie ofe­ro­wa­na z jed­nym z pa­kie­tów Se­rvi­ce Pack Xe­ikon. Do­stęp­nych jest wie­le opcji po­zio­mu usług za­pew­nia­jących la­ta nie­za­wod­nej dzia­łal­no­ści.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

W trybie kryzysowym...

Drodzy Czytelnicy... Czy coś zauważyliście? Tak, przechodzimy od jednego kryzysu do kolejnego... dwa lata temu covid miał Świat całkowicie pod kontrolą, teraz tematem numer jeden jest inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Głęboko nieludzki akt próby przejęcia władzy, którego konsekwencje Europa odczuwać będzie przez bardzo długi czas. Stawiane są znów stare mury... a do tego znowu stare lęki. I jak to często bywa, ludność cywilna cierpi… na Ukrainie z powodu skutków ataków, a w Rosji z powodu sankcji. Ubogich zawsze dosięga najbardziej... I niestety, jak widzieliśmy, może się to zdarzyć bardzo szybko.

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty