Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Oferta maszyn regenerowanych

Xe­ikon stworzył pro­gra­m REX skierowany do dru­kar­ni po­szu­ku­jące pod­sta­wo­wych, nie­dro­gich cy­fro­wych roz­wi­ązań pro­duk­cyj­nych, które spe­łnią ocze­ki­wa­nia klien­tów do­ty­czące krót­szych se­rii, pro­duk­cji na czas i do­sto­so­wy­wa­nia. Jest to ważne, gdyż próg in­we­sty­cyj­ny dla pro­fe­sjo­nal­nych roz­wi­ązań dru­ku cy­fro­wego mo­że być pro­ble­mem dla mniej­szych firm, które chcą we­jść na ten no­wy ry­nek. Pro­gram REX będzie ofe­ro­wał sze­reg re­ge­ne­ro­wa­nych dru­ka­rek Xe­ikon, sta­no­wi­ących atrak­cyj­ną i nie­dro­gą opcję dla dru­ka­rek i kon­wer­te­rów, którzy chcą roz­sze­rzyć swo­ją dzia­łal­no­ść o apli­ka­cje cy­fro­we. Dzi­ęki pro­gra­mo­wi REX re­ge­ne­rowane są star­sze ma­szy­ny, instalowane naj­now­sze ak­tu­ali­za­cje i cy­fro­wy in­ter­fejs w naj­now­szej wer­sji prze­pły­wu pra­cy: X-800 6.0. Maszyny, które prze­szły przez pro­gram REX, są na­stęp­nie po­now­nie ofe­ro­wa­ne na ryn­ku po bar­dzo atrak­cyj­nych cenach z ta­ką sa­mą gwa­ran­cją, jak wszyst­kie no­we sprze­da­wa­ne dru­kar­ki Xe­ikon. Sprze­daż maszyny opar­tej na pro­gra­mie REX będzie ofe­ro­wa­na z jed­nym z pa­kie­tów Se­rvi­ce Pack Xe­ikon. Do­stęp­nych jest wie­le opcji po­zio­mu usług za­pew­nia­jących la­ta nie­za­wod­nej dzia­łal­no­ści.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty