Kalendarium

20-23.04.2021 · drupa on-line

18-20.05.2021 · Viscom, Duesseldorf

22-24.06.2021 · InPrint, Monachium

12-15.09.2021 · Fespa, Amsterdam

21-24.09.2021 · Labelexpo, Bruksela

Oferta maszyn regenerowanych

Xe­ikon stworzył pro­gra­m REX skierowany do dru­kar­ni po­szu­ku­jące pod­sta­wo­wych, nie­dro­gich cy­fro­wych roz­wi­ązań pro­duk­cyj­nych, które spe­łnią ocze­ki­wa­nia klien­tów do­ty­czące krót­szych se­rii, pro­duk­cji na czas i do­sto­so­wy­wa­nia. Jest to ważne, gdyż próg in­we­sty­cyj­ny dla pro­fe­sjo­nal­nych roz­wi­ązań dru­ku cy­fro­wego mo­że być pro­ble­mem dla mniej­szych firm, które chcą we­jść na ten no­wy ry­nek. Pro­gram REX będzie ofe­ro­wał sze­reg re­ge­ne­ro­wa­nych dru­ka­rek Xe­ikon, sta­no­wi­ących atrak­cyj­ną i nie­dro­gą opcję dla dru­ka­rek i kon­wer­te­rów, którzy chcą roz­sze­rzyć swo­ją dzia­łal­no­ść o apli­ka­cje cy­fro­we. Dzi­ęki pro­gra­mo­wi REX re­ge­ne­rowane są star­sze ma­szy­ny, instalowane naj­now­sze ak­tu­ali­za­cje i cy­fro­wy in­ter­fejs w naj­now­szej wer­sji prze­pły­wu pra­cy: X-800 6.0. Maszyny, które prze­szły przez pro­gram REX, są na­stęp­nie po­now­nie ofe­ro­wa­ne na ryn­ku po bar­dzo atrak­cyj­nych cenach z ta­ką sa­mą gwa­ran­cją, jak wszyst­kie no­we sprze­da­wa­ne dru­kar­ki Xe­ikon. Sprze­daż maszyny opar­tej na pro­gra­mie REX będzie ofe­ro­wa­na z jed­nym z pa­kie­tów Se­rvi­ce Pack Xe­ikon. Do­stęp­nych jest wie­le opcji po­zio­mu usług za­pew­nia­jących la­ta nie­za­wod­nej dzia­łal­no­ści.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Media w czasach koronawirusa...

Kryzys koronawirusowy dotarł do świata mediów. Co prawda jest wystarczająco dużo do relacjonowania, i nie tylko w tematach ekonomicznych, ale i cyfryzacja postępuje bardzo szybko, jak i również związany z nią rodzaj i forma przekazywania informacji. Czy będziemy chcieli przyzwyczaić się do tego nowego świata mediów? Ze względu na obwarowania rządowe, tylko telewizja publiczna lub krajowe agencje prasowe, mogą uczestniczyć w rządowych konferencjach prasowych, a za pośrednictwem tych kanałów mogą zadawać pytania osoby z innych mediów. Niektórym to bardzo na rękę… Można zasadnie zadać pytanie o czynnik filtrujący.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty