Kalendarium

30.01-02.02.2024 · RemaDays, Nadarzyn

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

Epson na liście „A”

 

Firma Epson została wysoko oceniona za działania na rzecz ochrony środowiska oraz transparentności.

Firma Ep­son po raz pierw­szy zna­la­zła się na pre­sti­żo­wej Li­ście „A” organizacji Carbon Disclosure Project (CDP) za działania przeciwko zmianom kli­ma­tycz­nym i ochro­nie bez­pie­cze­ństwa wo­dy. „Dla fir­my Ep­son jest to istot­ny i zna­czący cer­ty­fi­kat. Zna­le­zie­nie się na li­ście CDP po­ma­ga nam od­na­le­źć no­we mo­żli­wo­ści dzia­łań w za­kre­sie ochro­ny kli­ma­tu i śro­do­wi­ska, których wy­ma­ga­ją na­si in­we­sto­rzy i klien­ci na ca­łym świe­cie. Spo­śród 5800 oce­nia­nych firm, Ep­son jest jed­ną z nie­licz­nych, które uzy­ska­ły podwój­ne ozna­cze­nie „A”. Ta pre­sti­żo­wa li­sta sta­no­wi moc­ny sy­gnał dla na­szych klien­tów po­szu­ku­jących pro­duk­tów i usług przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska, a ta­kże dla na­szych part­ne­rów bi­zne­so­wych i in­we­sto­rów”- mówi Hen­ning Ohls­son, Di­rec­tor of CSR w Ep­son Eu­ro­pe.

Producent wy­ko­rzy­stu­je funk­cjo­nal­ne i pre­cy­zyj­ne tech­no­lo­gie, po­dej­mu­jąc dy­na­micz­ne dzia­ła­nia w ce­lu zmniej­sze­nia wpły­wu swo­ich pro­duk­tów i ope­ra­cji bi­zne­so­wych na śro­do­wi­sko w ka­żdym miej­scu ła­ńcu­cha war­to­ści. W pa­ździer­ni­ku 2019 ro­ku fir­ma po­twier­dzi­ła przy­jęcie za­le­ceń Task For­ce on Cli­ma­te­-re­la­ted Fi­nan­cial Di­sc­lo­su­res (TCFD) - obec­no­ść na li­ście A jest według niej wy­ni­kiem ści­słe­go prze­strze­ga­nia wy­mo­gów CDP do­ty­czących za­le­ceń TCFD.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

W trybie kryzysowym...

Drodzy Czytelnicy... Czy coś zauważyliście? Tak, przechodzimy od jednego kryzysu do kolejnego... dwa lata temu covid miał Świat całkowicie pod kontrolą, teraz tematem numer jeden jest inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Głęboko nieludzki akt próby przejęcia władzy, którego konsekwencje Europa odczuwać będzie przez bardzo długi czas. Stawiane są znów stare mury... a do tego znowu stare lęki. I jak to często bywa, ludność cywilna cierpi… na Ukrainie z powodu skutków ataków, a w Rosji z powodu sankcji. Ubogich zawsze dosięga najbardziej... I niestety, jak widzieliśmy, może się to zdarzyć bardzo szybko.

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty